Reglement detachering

Wat?

Op 27 januari 2016 keurde de algemene vergadering het reglement goed tot invoering van afdeling III.1.9 i.v.m. werkzaamheden van advocaten in het kader van detachering in de Codex Deontologie voor Advocaten. Het trad in werking op 4 februari 2016.

Sindsdien kunnen tableau- of EU-advocaten vanuit de structuur van de cliënt beperkt diensten leveren voor die cliënt in hun hoedanigheid van advocaat. Ze zijn dan niet werkzaam als bedrijfsjurist.

Belangrijkste krachtlijnen:

  • De advocaat blijft gedurende de detachering onderworpen aan de deontologie van advocaat.
  • De advocaat ziet erop toe dat de detachering geen aanleiding geeft tot verwarring. Hij moet zich kenbaar maken als advocaat, mag geen documenten ondertekenen met het briefhoofd of logo van de opdrachtgever en mag ook het e-mailadres van de opdrachtgever niet gebruiken.
  • Alle contacten die de gedetacheerde advocaat heeft met andere advocaten, met de opdrachtgever en met de advocaat die/het samenwerkingsverband dat hem detacheert, hebben een verplicht vertrouwelijk karakter. Enkele uitzonderingen daarop liggen vast in de wet of in reglementen.
  • De detachering wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. Daaraan wordt de tekst van afdeling III.1.9 van de Codex toegevoegd. Een kopie van de overeenkomst moet vóór aanvang van de activiteit worden meegedeeld aan de stafhouder.
  • De detachering die niet beantwoordt aan art. III.1.9.1 (definities) en III.1.9.2 (onafhankelijkheid) van de Codex is onverenigbaar met het beroep van advocaat.
  • De advocaat sluit een overeenkomst tot detachering rechtstreeks met zijn cliënt en niet via een tussenpersoon. Overeenkomsten tussen een advocaat en een tussenpersoon, waaruit blijkt dat de advocaat een vergoeding moet betalen aan die tussenpersoon, stroken niet met art. III.2.2.1 van de Codex (verbod op honorarium voor introducties).

Waarom?

De praktijk leerde dat sommige advocaten, zowel rechtstreeks als via een tussenpersoon, werkzaam waren als gedetacheerde advocaat bij hun cliënt. Om de kernwaarden van de advocatuur te beschermen (onafhankelijkheid, beroepsgeheim), heeft de OVB een reglementair kader uitgewerkt.

Hoe?

Doorheen de jaren hebben de commissie deontologie en de werkgroep detachering gepoogd een ontwerptekst op te stellen om een reglement inzake detachering in te voegen in de Codex. Op 22 november 2014 nam de algemene vergadering die in overweging. Er werden amendementen ingediend die in de loop van 2015 werden besproken door de commissie deontologie. De commissie verstrekte advies aan de algemene vergadering die op 16 december 2015 artikelsgewijs en op 27 januari 2016 over het geheel stemde.

En verder?

Inmiddels werden twee verzoeken tot nietigverklaring van het OVB-reglement van 27 januari 2016 ingediend. Het Hof van Cassatie heeft beide afgewezen in zijn arresten van 3 februari 2017.