Protocol curatoren – OVAM

Wat?

Op 18 maart 2016 ondertekenden OVB-voorzitter Dominique Matthys en OVAM-administrateur-generaal Henny De Baets plechtig het nieuwe protocol curatoren – OVAM.

In vergelijking met het oude protocol van 1 december 2009 heeft het nieuwe protocol een aanzienlijk ruimere draagwijdte.

  • Het beperkt zich niet tot de problematiek van riscicogronden, maar behandelt de bredere thematiek van bodem en afval.
  • Curatoren engageren zich om de hypothecaire schuldeisers te informeren.
  • De curator moet geen initiatief nemen voor de uitvoering van een nieuw oriënterend bodemonderzoek als er al een geldig oriënterend bodemonderzoek bestaat en voldaan is aan de voorwaarden van art. 36 van het Bodemdecreet.
  • Naast het oriënterend bodemonderzoek gaat het protocol nu ook in op de volgende fase van het beschrijvend bodemonderzoek en kan nadien een nieuw bodemsaneringsconcept opgesteld worden. Dat geeft de curator en kandidaat-koper een beter zicht op de kostprijs van de bodemsanering, maar laat nog voldoende flexibiliteit toe.
  • De voorwaarden voor de verkoop van het onroerend goed aan OVAM en het ereloon van de curator worden nu expliciet vermeld in het protocol.

Waarom?

Met de ondertekening van het nieuwe protocol beoogt de OVB een vlottere afhandeling van faillissementen en kwam ze tegemoet aan de tekortkomingen van het voorgaande protocol.

Hoe?

Het protocol kwam tot stand in een nauwe samenwerking tussen de commissies curatoren en publiekrecht van de OVB, het Genootschap Advocaten Publiekrecht (GAP) en OVAM.

Om de ondertekening van het nieuwe protocol onder de aandacht te brengen organiseerde de OVB in samenwerking met het Genootschap Advocaten Publiekrecht, OVAM en Die Keure drie studiedagen over bodemverontreiniging en faillissement en bracht ze een praktisch Draaiboek curatoren voor faillissementen met vastgoed in het Vlaamse gewest uit.

En verder…?

De uitvoering en de werking van het nieuwe protocol zal binnen vijf jaar worden geëvalueerd.

Save

Save

Save