Procedure Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Wat?

In haar arrest van 9 februari 2016 stelde de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de OVB in het gelijk in haar vernietigingsberoep tegen het KB van 26 januari 2014 tot wijziging van het KB van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Het KB van 26 januari 2014 werd aangenomen ter uitwerking van de elektronische procesvoering voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Het verplichtte advocaten om processtukken elektronisch in te dienen, op straffe van het niet op de rol plaatsen (verzoekschrift) dan wel op straffe van niet-ontvankelijkheid (synthesememorie).

Waarom?

De OVB vindt de digitalisering van het procedurerecht belangrijk, maar hamert op respect voor de toegang tot de rechter en andere grondrechten, zoals recht op bescherming van privéleven. Het KB van 26 januari 2014 voldeed volgens haar niet aan die principes.

Hoe?

De OVB volgt de digitalisering van het procedurerecht nauwgezet op. Wanneer nieuwe procedureregels de rechten van rechtzoekenden en advocaten schenden, stelt ze een vernietigingsberoep in bij het Grondwettelijk Hof of de Raad van State. In dit geval voerde de OVB verschillende elementen van ongrondwettigheid aan, die de Raad van State bijna allemaal volgde.

Als eerste middel voerde de OVB aan dat het recht op toegang tot de rechter (zoals beschermd door art. 13 van de Grondwet en art. 6 EVRM) geschonden wordt door de verplichte elektronische indiening van stukken (verzoekschrift en synthesememorie). Ook het rechtszekerheidsbeginsel wordt geschonden: e-mail is geen veilig communicatiemiddel. De OVB eiste dezelfde garanties als bij een zending per post.

Het tweede middel  had onder meer betrekking op de bescherming van het privéleven (zoals gewaarborgd door art. 22 van de Grondwet en art. 8 EVRM). De vertrouwelijkheid van de informatie is ontzettend belangrijk, maar wordt niet gegarandeerd in de elektronische procedure.

En verder…?

De OVB blijft in nauw contact met de Raad voor Vreemdelingenbetwisting om de verdere vormgeving van de digitalisering van de procedure mee in goede banen te leiden. Dat zou bijvoorbeeld mogelijk zijn door een connectie te creëren tussen de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en het DPA.