Potpourri III

Wat?

Op 4 mei 2016 werd de derde potpourriwet goedgekeurd. Daarin stonden vooral de elektronische betekening en de internering centraal. Voortaan heeft de gerechtsdeurwaarder de keuze tussen elektronische betekening en betekening aan de persoon, afhankelijk van de omstandigheden eigen aan de zaak. Wat de internering betreft, is het toepassingsgebied van de maatregel aanzienlijk ingeperkt, de uitvoeringsprocedure herschikt en worden voortaan strengere kwaliteitseisen gesteld aan het deskundigenonderzoek. Samen met de inwerkingtreding van de interneringsbepalingen van Potpourri III op 1 oktober 2016, is bovendien de hele interneringswet van 5 mei 2014 eindelijk in werking getreden.

Waarom?

De impact van Potpourri III op de advocatuur is weliswaar minder groot dan die van de eerste twee potpourriwetten, maar mag toch niet worden onderschat. De elektronische betekening vormt immers een nieuwe stap in de richting van een elektronische procesvoering waarmee iedere advocaat in de toekomst geconfronteerd zal worden. Bij de internering is bovendien een belangrijke rol weggelegd voor de advocaat ter bescherming van de rechten van deze kwetsbare groep delinquenten.

Hoe?

Net zoals bij de eerste potpourriwetten heeft de studiedienst van de OVB van bij aanvang meegewerkt aan de totstandkoming van de derde potpourriwet en zich maximaal ingezet om de belangen van de rechtzoekende en zijn advocaat te beschermen. Vooral bij het luik internering heeft de OVB verschillende kanttekeningen gemaakt en om bijsturing verzocht. Het resultaat? De rol van de advocaat is prominenter dan ooit tevoren dankzij de verplichte bijstand tijdens de interneringsprocedure.

En verder…?

Een groot deel van de hervormingen die worden aangekondigd in Potpourri III kan pas echt gestalte krijgen wanneer daarvoor de nodige uitvoeringsmaatregelen worden getroffen. De OVB steunt de initiatieven van de regering om een gedifferentieerd aanbod voor geïnterneerden te verzekeren, waaronder met name het nieuwe FPC te Antwerpen en de zorgeenheden voor langdurig verblijf voor risicovolle gevallen, voor vrouwelijke geïnterneerden en voor geïnterneerden met een mentale beperking of een niet-aangeboren hersenletsel. Vanaf 2020 moet bovendien een nieuw klinisch observatiecentrum operationeel zijn zodat de observatie niet langer in de gevangenis of in een FPC moet gebeuren. In 2017 organiseert de OVB een tentoonstelling in samenwerking met Museum Dr. Guislain en Handelsreizigers in Ideeën rond internering.

Nu de serie potpourriwetten stilaan op haar laatste benen loopt, bereiden de OVB en haar studiedienst zich voor op de grondige hervorming van verschillende wetboeken, die de minister van Justitie in zijn beleidsnota heeft aangekondigd. De OVB blijft een vaste gesprekspartner van het kabinet en is ervan overtuigd dat de constructieve samenwerking van het verleden kan worden voortgezet.