Nieuwe Codex Deontologie

 Wat?

De Codex Deontologie voor Advocaten werd op 30 september 2014 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en is sinds 1 januari 2015 van kracht. De Codex bundelt enerzijds alle bestaande reglementen van de Orde van Vlaamse Balies zoals die reeds van kracht waren en anderzijds ook nieuwe bepalingen.

Inmiddels werden aan de oorspronkelijke tekst enkele wijzigingen aangebracht, zowel inhoudelijk als vormelijk. Nieuwe afdelingen en artikels werden toegevoegd en de artikels kregen een nieuwe, gebruiksvriendelijke nummering. De gewijzigde versies werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van respectievelijk 30 september 2015 (inwerkingtreding 1 januari 2016) en 31 mei 2016 (inwerkingtreding 1 september 2016).

 Waarom?

Met de Codex werd uniformiteit gecreëerd in de reglementering: verschillen in de regels die aan de diverse balies golden, werden weggewerkt. In tijden waar advocaten voor alle mogelijke (rechts)instanties in Vlaanderen zaken behandelen, mag hun beroepsuitoefening en manier van omgaan met elkaar niet langer afhangen van plaatselijke gebruiken.

Verder kwam de Codex tegemoet aan eventuele lacunes in de wettelijke bepalingen aangaande de advocatuur of kon hij strengere verplichtingen opleggen aan advocaten (op voorwaarde uiteraard dat die in overeenstemming zijn met de nationale en internationale wetgeving).

 Hoe?

De OVB gaf naar aanleiding van de aangepaste Codex een nieuw cahier uit dat ze verspreidde onder alle Vlaamse advocaten.

 En verder?

De Codex is geen afgerond geheel. De komende jaren wordt de tekst constant verder uitgewerkt en geüpdatet. Daarnaast wordt hij ook aangevuld met verwijzingen naar adviezen van het departement deontologie en naar tuchtrechtspraak.