Hervorming OVB

 Wat?

In 2015 bereidde de ‘Werkgroep aanpassing KB en besluit werking algemene vergadering’ een interne reorganisatie van de OVB voor. De algemene vergadering behandelde het ontwerp van reglement van orde dat daaruit voortkwam in het voorjaar van 2016 en besprak op haar vergaderingen van 23 maart en 27 april 2016 meer dan 80 amendementen.

Bij de eindstemming van het geamendeerde ontwerp op 29 juni behaalde elk artikel een gewone meerderheid van stemmen, maar behaalde het geheel van het ontwerp niet de vereiste twee derde meerderheid.

 Waarom?

Bijsturing van de OVB is nodig om haar meer slagkracht te geven en voor te bereiden op de uitdagingen van de toekomst. Zo’n hervorming moet noodzakelijkerwijs door een wijziging van het reglement van orde.

  Hoe?

De Werkgroep beoogde onder meer een andere en beperkte samenstelling van de algemene vergadering, een rechtstreekse verkiezing van de afgevaardigden binnen een Vlaamse kieskring, de verkiezing van een ondervoorzitter, de oprichting van commissies van de raad van bestuur en een snellere en soepelere wijze om reglementen te bespreken.

En verder…?

Tot nader order blijven het huidige reglement van orde en het besluit over de werking van de algemene vergadering van kracht. De urgentie om de interne organisatie van de OVB te herdenken blijft wel bestaan, zeker niet in het licht van een volop wijzigend balielandschap. Vroeg of laat belandt het dus opnieuw op de agenda van de algemene vergadering. Het is aan de nieuwe raad van bestuur, die aantreedt vanaf september 2017, om daarin het voortouw te nemen.

Save

Save

Save