Hervorming juridische tweedelijnsbijstand

Wat?

De juridische tweedelijnsbijstand (pro Deo) werd met ingang van 1 september 2016 op een aantal punten grondig gewijzigd door de minister van Justitie.

  • Burgers komen voortaan pas in aanmerking voor tweedelijnsbijstand nadat al hun bestaansmiddelen in rekening zijn gebracht, en niet enkel hun netto-inkomsten.
  • Alle vermoedens worden weerlegbaar, behoudens voor minderjarigen die steeds recht hebben op juridische tweedelijnsbijstand.
  • Voor de advocaten is er een nieuwe nomenclatuur van kracht die de reële geschatte tijdsbedeling voor het gedane werk moet weergeven.
  • De lokale balies krijgen meer sanctiemogelijkheden ten opzichte van advocaten die zich niet aan de regels houden.

Waarom?

De OVB heeft actief meegewerkt aan die hervorming en heeft er nauw op toegezien dat de toegang tot justitie gegarandeerd blijft voor elke burger. Ook al werd in veel opzichten rekening gehouden met de voorstellen die de OVB formuleerde, er blijven nog steeds belangrijke onzekerheden bestaan, zoals de impact van de grote Salduz en de vluchtelingencrisis op het vergoedingssysteem. De OVB ijverde en blijft ijveren voor een marktconforme vergoeding voor de advocaat.

Hoe?

Het departement toegang tot het recht en zijn bestuurder vergaderden doorheen het jaar frequent met het kabinet en de administratie van FOD Justitie. Ze volgden de parlementaire voorbereidingen nauwgezet op en drongen bij de Kamercommissie Justitie aan op een hoorzitting. Vele amendementen van de OVB werden via de politieke partijen alsnog opgenomen in de uiteindelijk aangenomen tekst.

De OVB deed er alles aan om haar advocaten zo goed mogelijk voor te bereiden op de op til zijnde hervorming. In mei en juni 2016 organiseerde ze een ‘Ronde van Vlaanderen’ langs elke balie om tekst en uitleg te verschaffen. Het Vademecum juridische tweedelijnsbijstand werd volledig herschreven in samenspraak met de OBFG en omgedoopt tot een Compendium juridische tweedelijnsbijstand en Diplad paste de BJB-module op het privaat luik aan aan de hervormingen. De OVB-commissie rechtshulp leverde eveneens extra inspanningen om alles zo goed mogelijk te begeleiden.

En verder…?

De hervorming is nog niet helemaal afgesloten. Een belangrijk luik in de plannen van de minister was het oprichten van een bijkomend financieringsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand. De inwerkingtreding van het fonds was oorspronkelijk gepland voor  1 september 2016. Die termijn werd niet gehaald. Thans is de inwerkingtreding gepland voor mei 2017.

Daarnaast rijzen op het terrein veel vragen ten gevolge van de gewijzigde regelgeving die niet altijd meteen kunnen worden opgelost. Ook de BJB-module moet nog enkele wijzigingen ondergaan, wat meer tijd vraagt dan verhoopt.

Save