Evaluatie familierechtbanken

 Wat?

Sinds 1 september 2014 heeft elke rechtbank van eerste aanleg een familie- en jeugdrechtbank. De wetgever hoopte met de oprichting van die rechtbanken een eind te maken aan de versnippering van de dossiers bij familiale geschillen, de bemiddeling te bevorderen en het hoorrecht voor minderjarigen te herorganiseren.

Terwijl de burger voorheen soms bij vier verschillende rechtbanken moest aankloppen om familiale geschillen te beslechten, geldt nu het principe van één dossier per familie in één rechtbank (de familierechtbank).

De OVB is betrokken bij verschillende initiatieven om de werkwijze van de nieuwe familierechtbanken te evalueren.

 Waarom?

Uit de praktijk bleek al snel dat de werking van de familierechtbank geen onverdeeld succes is. Tussen de gerechtelijke arrondissementen bestaan grote verschillen in werkwijzen en soms bestaat er zelfs geen uniforme aanpak tussen de verschillende afdelingen van eenzelfde arrondissement. Het gebrek aan eenduidige werkwijze en interpretatie van de procedureregels raakt aan de rechtszekerheid en treft zowel de advocaat als de rechtzoekende.

 Hoe?

De OVB maakt enerzijds deel uit van de werkgroep familierechtbanken, die de minister van Justitie oprichtte om de familierechtbanken te evalueren. Ook vertegenwoordigers van de magistratuur, Avocats.be, de griffie en de kinderrechtencommissarissen maken daar deel van uit. Verschillende aspecten van de familierechtbanken komen er aan bod en monden uit in voorstellen ter verbetering van de werkwijze ervan.

Anderzijds is de commissie familierecht samen met de studiedienst van de OVB volop bezig met een eigen evaluatie van de werking van de familierechtbanken. Ze focust daarbij op een aantal deelaspecten (inleidende zitting, kamer voor minnelijke schikking, advies van het Openbaar Ministerie, horen van de kinderen, organisatie van de zittingen, doorlooptijd). De informatie voor de verschillende familierechtbanken wordt intern aangeleverd door de leden van de commissie familierecht. De resultaten werden in oktober 2016 besproken op een vergadering met de voorzitters van de Nederlandstalige familierechtbanken en familiekamers bij de Nederlandstalige hoven van beroep.

 En verder…?

In de nabije toekomst staat nog een vergadering op stapel met leden van het Openbaar Ministerie die betrokken zijn bij de familierechtbanken en familiekamers. Er volgt ook nog een overleg met de griffiers. Op basis van de conclusies van de eigen evaluatie en van het overleg met de verschillende betrokken actoren zullen de commissie familierecht en de studiedienst een aantal concrete voorstellen doen ter bevordering van de werking van de familierechtbanken.

Daarnaast blijft de OVB actief meewerken aan de evaluaties en werkgroepen die uitgaan van het kabinet van de minister van Justitie.

 

Save

Save