Algemene rechtsbijstandsverzekering

Wat?

De minister van Justitie wil een algemene rechtsbijstandsverzekering promoten voor particulieren in het kader van de privésfeer. Zo kondigde hij aan in zijn Justitieplan van 18 maart 2015. Hij wil de burger sensibiliseren zo’n verzekering af te sluiten door daar een fiscaal voordeel aan te koppelen. Het KB van 15 januari 2017 (tot vaststelling van de voorwaarden waaraan een verzekeringsovereenkomst rechtsbijstand moet voldoen om te worden vrijgesteld van de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen bedoeld in art. 173 van het wetboek diverse rechten en taksen) moet daarvoor hervormd worden.

 Waarom?

De OVB verkondigt al jaren dat een algemene rechtsbijstandsverzekering gepromoot moet worden om de toegang van de burger tot het recht te verbeteren. Er zijn immers veel rechtzoekenden die net buiten de inkomensgrenzen van de tweedelijnsbijstand vallen, maar voor wie de bijstand van een advocaat en de toegang tot de rechter te duur is om zelf te dragen.

Hoe?

In de loop van 2016 zaten OVB, OBFG en Assuralia – de beroepsgroep van de verzekeraars – regelmatig samen met de minister van Justitie om na te gaan of en hoe een dergelijke verzekering succesvol gepromoot kan worden bij de burger.

De OVB ijverde daarbij voor het principe van de vrije keuze van een advocaat door de rechtzoekende, en de vrije bepaling van ereloon en kosten door de advocaat. Ze verdedigde die principes ook op een hoorzitting in de Kamercommissie Justitie naar aanleiding van een wetsvoorstel van de CDH.

Verschillende OVB-commissies werden ook ingeschakeld om een inschatting te maken van de werklast die de algemene rechtsbijstandsverzekering met zich mee zou brengen voor advocaten.

En verder…?

Het is nog afwachten welk uiteindelijk resultaat de regering zal voorleggen. De OVB is in elk geval voorstander om de algemene rechtsbijstandsverzekering ruimer te promoten dan enkel voor de particulieren in het kader van hun privésfeer. Ook in het kader van arbeidsgeschillen zou de verzekering gepromoot moeten worden en ondernemingen en zelfstandigen zouden ze moeten kunnen afsluiten voor hun professionele activiteiten.