Jaarrekening

Het jaar in cijfers

BALANS20172016
ACTIVA
Vaste Activa€ 5.879.469,07 € 5.996.343,34
Immateriële vaste activa- €- €
Materiële vaste activa€ 4.343.215,79 € 4.460.094,37
Financiële vaste activa€ 1.536.253,28€ 1.536.248,97
Vlottende Activa€ 2.620.287,5€ 2.341.429,31
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 167.401,18 € 266.568,89
Geldbeleggingen€ 1.210.207,06 € 1.482.286,18
Liquide middelen€ 1.184.055,08 € 582.448,09
Overlopende rekeningen€ 58.624,19€ 10.126,15
Totaal Activa€ 8.499.756,58€ 8.337.772,65
PASSIVA
Eigen vermogen€ 3.972.133,01€ 3.562.228,62
Voorzieningen en uitgestelde belastingen- €€ 112508,48
Schulden op meer dan één jaar€ 3.495.215,51€ 3.665.253,41
Schulden op ten hoogste één jaar€ 1.032.408,06€ 997.604,60
Overlopende rekeningen- € € 177,54
Totaal Passiva € 8.499.756,58 € 8.337.772,65