Opleidingen permanente vorming

Wat?

In 2016 organiseerde de OVB 6 opleidingen en studiedagen, in totaal bijgewoond door 2.857 advocaten. De populairste:

  • De Ronde van Vlaanderen over de hervorming juridische tweedelijnsbijstand was de meest populaire. In totaal volgden meer dan 1.400 deelnemers aan de 13 Vlaamse balies de studiedag.
  • Meer dan 700 deelnemers volgden een studiedag over belangrijkste veranderingen die Potpourri III met zich meebrengt voor advocaten in strafzaken.
  • Aan de interactieve sessies over het nieuwe platform RegSol (Centraal Register Solvabiliteit) namen meer dan 300 advocaten deel.

Daarnaast waren er in januari 2 studienamiddagen over bijzondere topics deontologie en organiseerde de OVB van mei tot en met november 2016 de Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken. 210 advocaten rondden die opleiding met succes af.

Waarom?

De OVB blijft inspelen op actuele wijzigingen in de wetgeving en organiseert daar opleidingen of studiedagen over. Zo biedt ze advocaten de mogelijkheid om op de hoogte blijven van de nieuwe wetsbepalingen en hun cliënten optimaal bij te staan.

Hoe?

Het departement permanente vorming houdt de vinger aan de pols. Inspiratie krijgt het uit verschillende hoeken: medewerkers OVB, raad van bestuur en leden van de OVB-commissies wijzen erop als er noodzaak is aan een nieuwe opleiding. Het departement gaat dan mee op zoek naar boeiende sprekers, geschikte data en locaties. Het pleegt overleg met de betrokken partijen over de juiste insteek van de opleiding, beheert de inschrijvingen, is het centrale aanspreekpunt voor deelnemers en docenten en leidt tijdens de opleiding zelf alles in goede banen.

 

Erkende aanvragen permanente vorming

Wat?

Elke advocaat is deontologisch verplicht om jaarlijks 16 punten permanente vorming te behalen. Hij is volledig vrij om zijn eigen vormingsprogramma samen te stellen, en kan daarvoor deelnemen aan studiedagen, congressen of seminaries, bijdragen aan een juridisch naslagwerk opstellen of als (gast)spreker een voordracht geven.

Wie zo’n opleiding organiseert, kan bij de OVB een aanvraag indienen om punten permanente vorming toegewezen te krijgen. Het departement permanente vorming verwerkt die aanvragen en de erkenningscommissie bespreekt ze en oordeelt of bepaalde activiteiten in aanmerking komen voor puntentoekenning.

2016 was een recordjaar met 7.171 aanvragen! Daarvan erkende de commissie er 4.623.

Waarom?

Door de erkenningscommissie blijft de OVB waken over de kwaliteit van de aangeboden opleidingen in het juridisch landschap en vergewist ze zich ervan dat de advocaat zich jaarlijks engageert om zijn kennis en knowhow up-to-date te houden.

Hoe?

De medewerkers van het departement permanente vorming verwerken de ingediende aanvragen, bespreken die met de bestuurder van het departement en leggen ze maandelijks voor aan de erkenningscommissie. Tijdens de vergadering beslist de erkenningscommissie over elke aanvraag hoeveel juridische of niet-juridische punten worden toegekend voor een bepaalde opleiding. Het departement zorgt voor de verdere afhandeling van die beslissingen.

Save

Save

Save

DPA via advocatensoftware

 Wat?

Alle leveranciers van advocatensoftware kregen de mogelijkheid de diensten die in 2016 al beschikbaar waren via het Digitaal Platform (DPA), te integreren in hun software. Het gaat dan om het Rijksregister, Centraal Bestand Beslagberichten en Graydon.

  Waarom?

Omdat veel advocaten dagelijks werken via hun eigen advocatensoftware, biedt een rechtstreekse verbinding tussen die software en de digitale applicaties die de OVB aanbiedt een belangrijke meerwaarde. Het gebruiksgemak verbetert aanzienlijk doordat inkomende en uitgaande gegevens (automatisch) verwerkt worden.

Hoe?

Eind maart 2016 gaven verschillende advocatensoftwareleveranciers een demo aan Diplad – de IT-dochteronderneming van de OVB – van de integratie van de DPA-diensten in hun pakket. Ze toonden aan of de integratie gebeurd is zoals overeengekomen met Diplad. Op basis van die demo kende Diplad hen in april een kwaliteitslabel (goud, zilver, brons) toe.

Voor alle pakketten die een label hebben gekregen geldt:

  • Sterke authenticatie voor toegang tot de DPA-diensten
  • Integratie van de DPA-basisdiensten (momenteel Rijksregister en Centraal Bestand Beslagberichten)
  • Verwerking van inkomende & uitgaande gegevens

Afhankelijk of een pakket het gouden, zilveren of bronzen label heeft, komen daar nog extra voordelen bovenop.

En verder…?

Diplad werkt in 2017 volop aan nieuwe online applicaties voor de advocaten. Ook daar streeft het een integratie met de gangbare softwarepakketten na.

Definitie vrije beroepen

Wat?

Het Wetboek van Economisch Recht (WER) regelt het leeuwendeel van de aspecten gerelateerd aan economische activiteiten en mededinging. Het is van toepassing op ondernemingen, en daar de advocaat ondernemer is dus ook op hem. In het voorontwerp van het nieuwe Boek XX Insolventie van het WER werd een voorstel van nieuwe definitie van het vrije beroep opgenomen.

Door die nieuwe definitie zouden elementaire wettelijke waarborgen van het vrije beroep dreigen weg te vallen of te worden uitgehold. Zo stonden de permanente bijscholing, de voor het vrije beroep zo typische deontologie en de bij wet of door de beroepsgroep ingestelde tuchtorganen niet in de definitie.

Waarom?

De OVB heeft als wettelijke opdracht om niet alleen de belangen van de beroepsgroep te beschermen, maar ook die van de consumenten/cliënten (art. 495, tweede lid Ger.W.). In onderhavig geval worden beide gediend met het behoud van de in artikel I.8.35° WER opgenomen waarborgen zoals deontologie, permanente vorming en een tuchtorgaan.

De eigenheid van de advocatuur en de beoefenaar van een vrij beroep moet gerespecteerd worden. Avocats.be, de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat en de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders steunden de OVB hierin.

 Hoe?

De OVB maakte eind april een duidelijk standpunt over aan de minister van Justitie. Daarin wijst ze op de grote voordelen die de huidige waarborgen bieden en op hun noodzakelijk bijna existentieel karakter.

 En verder…?

De OVB zal er blijven op toezien dat de definitie van de beoefenaars van een vrij beroep niet verder wordt uitgehold.